Training Events

2-Day Reflective Practice Facilitator Training with Alison O'Connor

Date:

23-04-2024

Location:

Online | Ar Lein

Cost:

£140 - £180

Summary:

This 2-day training course will equip you with the skills to run a Reflective Practice group within your organisation and have the capacity to deliver for other organisations. Tickets here

Bydd y cwrs hyfforddi deuddydd yn rhoi sgiliau i chi allu cynnal grŵp Ymarfer Myfyriol yn eich sefydliad a bod â’r gallu i’w gyflenwi i sefydliadau eraill. Tocynnau yma

Content:

Tickets here

Dates:

23 and 24 April 2024, 9.30am-5pm [zoom]

Follow-Up sessions: 22 May 9.30-11am and 17 July 9.30-11.30am

Cost:

£180 / £140 Concessions

 

This 2-day training course will equip you with the skills to run a Reflective Practice group within your organisation and have the capacity to deliver for other organisations

Reflective Practice has been proven to reduce burnout in the workplace and to increase resilience (Naismith, N. (2019), Skovholt, T.M. and Trotter-Mathison, M. (2016)). It is classed as a type of Affective Support, which organisations are increasingly offering to support their staff.

WAHWN found that the benefits of accessing Reflective Practice for freelance artists is significant, and we now want to support organisations to find ways to embed this practice within their organisations for the wellbeing benefit of their delivery teams. This aligns with the findings from the Baring Foundation.

What you will get:

 • New skills to facilitate a Reflective Practice group with feedback on your facilitation skills from the course leader.
 • Enhanced capacity to reflect, which can be applied to your own personal and professional wellbeing.
 • Increasing sense of personal and professional resilience.
 • Increased confidence to articulate the benefits of Reflective Practice to senior managers and trustees.
 • Be part of a growing network of Reflective Practice facilitators in Wales.

 

Who is this for?

The course is aimed at experienced arts facilitators who are employed (freelance or salaried) by an arts organisation in Wales. We will require trainees to run a short Reflective Practice course after the training in their organisations so we can measure the impact as part of this pilot project. Independent freelancers who want to access the training are eligible to apply, but only in partnership with an organisation who is willing to host a short trial (min 3 sessions). Please get in touch with us if you need any further clarification on this.

 

This training is part of the How Ya Doing? programme, funded by the Baring Foundation, which aims to support freelance artist’s mental and emotional wellbeing.

-

Tocynnau yma

Dyddiadau:

23 a 24 Ebrill 2024, 9.30am-5pm [zoom]

Sesiynau Dilynol: 22 Mai 9.30-11am a 17 Gorffennaf 9.30-11.30am

Cost:

£180 / £140 Consesiynau

 

Bydd y cwrs hyfforddi deuddydd yn rhoi sgiliau i chi allu cynnal grŵp Ymarfer Myfyriol yn eich sefydliad a bod â’r gallu i’w gyflenwi i sefydliadau eraill.

Mae wedi’i brofi bod Ymarfer Myfyriol yn lleihau lludded yn y gweithle ac yn cynyddu gwydnwch (Naismith, N. (2019), Skovholt, T.M. a Trotter-Mathison, M. (2016). Caiff ei ddosbarthu’n fath o Gymorth Affeithiol, ac mae sefydliadau’n ei gynnig yn gynyddol i gefnogi eu staff.

Mae WAHWN wedi canfod bod buddion Ymarfer Myfyriol i artistiaid llawrydd yn sylweddol, ac rydym nawr am gefnogi sefydliadau i ganfod ffyrdd i wreiddio’r ymarfer yn eu sefydliadau er budd llesiant eu timau cyflwyno. Mae hyn yn cyd-fynd â chanfyddiadau Baring Foundation.

Beth fyddwch chi’n ei gael:

 • Sgiliau newydd i hwyluso grŵp Ymarfer Myfyriol.
 • Adborth ar eich sgiliau hwyluso gan arweinydd y cwrs.
 • Gwell gallu i fyfyrio, y gellir ei gymhwyso i’ch llesiant personol a phroffesiynol eich hun.
 • Ymdeimlad cryfach o wydnwch personol a phroffesiynol.
 • Hyder i fynegi buddion Ymarfer Myfyriol i uwch reolwyr ac ymddiriedolwyr.
 • Bod yn rhan o rwydwaith gynyddol o hwyluswyr Ymarfer Myfyriol yng Nghymru.

 

Ar gyfer pwy mae hwn?

Anelir y cwrs at hwyluswyr celfyddydau profiadol sy’n gyflogedig (llawrydd neu staff) gan sefydliad celfyddydol yng Nghymru. Bydd gofyn i’r hyfforddeion gynnal cwrs Ymarfer Myfyriol byr ar ôl yr hyfforddiant yn eu sefydliadau er mwyn i ni gael mesur yr effaith fel rhan o’r prosiect peilot hwn. Mae gweithwyr llawrydd annibynnol sy’n dymuno manteisio ar yr hyfforddiant yn gymwys i ymgeisio, ond dim ond mewn partneriaeth gyda sefydliad sy’n fodlon cynnal treial byr (3 sesiwn o leiaf). Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am hyn.

 

Mae’r hyfforddiant yn rhan o raglen Sut Mae’n Mynd? a gyllidir gan Sefydliad Baring. Ei nod yw cefnogi llesiant meddyliol ac emosiynol artistiaid llawrydd.

Search