Training Events

Introduction to Health Impact Assessment | Cyflwyniad i Asesu'r Effaith ar Iechyd Cymru

Date:

09-05-2024

Location:

Online | Ar Lein

Cost:

Free | Am Ddim

Summary:

This Health Impact Assessment information session is aimed across the WAHWN membership to highlight the relationship of the network members activities to Health and Wellbeing outcomes.

Tickets here

-

Anelir y sesiwn wybodaeth hon ar Asesu’r Effaith ar Iechyd at holl aelodaeth WAHWN i dynnu sylw at y berthynas rhwng gweithgareddau aelodau’r rhwydwaith a chanlyniadau Iechyd a Llesiant.

Tocynnau yma

Content:

Tickets here

 

This Health Impact Assessment information session is aimed across the WAHWN membership to highlight the relationship of the network members activities to Health and Wellbeing outcomes.

It is aimed at supporting network members in presenting evidence, applying for funding bids and promoting their services/activities to partners and participants.

Presented by Wales Health Impact Assessment Support Unit and WAHWN


Content:

 • Develop an understanding of the social determinants of health, population health priorities in Wales and their relevance to projects/services delivered by Network members.
 • Explore the mechanisms through which networks members projects impact on health and well-being
 • How Health Impact Assessment can be used to highlight the benefits from programmes/projects/services
 • Case studies to illustrate points

Presenters:

 • Michael Fletcher – Public Health Practitioner, WHIASU
 • Lee Parry-Williams – Public Health Practitioner, WHIASU

 

-

 

Tocynnau Yma

 


Anelir y sesiwn wybodaeth hon ar Asesu’r Effaith ar Iechyd at holl aelodaeth WAHWN i dynnu sylw at y berthynas rhwng gweithgareddau aelodau’r rhwydwaith a chanlyniadau Iechyd a Llesiant.

Y nod yw cefnogi aelodau o’r rhwydwaith i gyflwyno tystiolaeth, ymgeisio am gynigion cyllido a hyrwyddo eu gwasanaethau/gweithgareddau i bartneriaid a chyfranogwyr.

Cyflwynir gan Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru a WAHWN


Cynnws:

 • Datblygu dealltwriaeth o benderfynyddion cymdeithasol iechyd, blaenoriaethau iechyd y boblogaeth yng Nghymru a’u perthnasedd i brosiectau/gwasanaethau a gyflwynir gan aelodau o’r Rhwydwaith.
 • Edrych ar y ffyrdd y mae prosiectau aelodau o’r rhwydwaith yn effeithio ar iechyd a llesiant
 • Sut y gellir defnyddio Asesiad o’r Effaith ar Iechyd i dynnu sylw at fanteision rhaglenni/prosiectau/gwasanaethau
 • Astudiaethau Achos i egluro.

Cyflwynwyr:

 • Michael Fletcher – Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus, WHIASU
 • Lee Parry-Williams – Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus, WHIASU

Search