Opportunities & Events

Freelance Programme Support Coordinator Brief | Brîff swydd y Cydgysylltydd Cymorth i Brosiectau llawrydd

Location: From home | Start Date: 24/4/2023

Summary:

WAHWN is seeking an experienced and motivated Wales based freelance Programmes Support Coordinator, 2 days per week, to support coordination and facilitation of a number of national programmes and events.  

Mae WAHWN yn awyddus i benodi Cydgysylltydd Cymorth i Brosiectau profiadol a brwdfrydig yng Nghymru; bydd yn gweithio’n llawrydd am ddau ddiwrnod yr wythnos i hyrwyddo’r gwaith o gydgysylltu a hwyluso nifer o raglenni a digwyddiadau cenedlaethol.   

Content:

WAHWN is seeking an experienced and motivated Wales based freelance Programmes Support Coordinator, 2 days per week, to support coordination and facilitation of a number of national programmes and events.    

Bringing additional capacity and expertise to WAHWN between late April 2023 – March 2024,  you  will support the Director and Programmes Manager on a number of programmes, including:-

 • Facilitation and coordination support for peer learning group sessions 
 • Supporting monthly network meetings and training events 
 • Market Places 
 • Conference coordination support 

Essential Skills, Knowledge and Qualities 

 • Knowledge of the arts and health sector in Wales and the role of the arts in benefitting health and wellbeing 
 • Proven track record of supporting online events 
 • Experience of supporting large scale events  
 • Experience and confidence in setting up and supporting tech at online meetings and events (Teams and Zoom) -  including but not limited to, Jam Board, Miro, setting up and managing breakout sessions
 • Excellent coordination and admin skills 
 • Good knowledge of Microsoft Outlook – Word, Excel, PowerPoint and Outlook 
 • Confident communicator 
 • Solution-focused, adaptable and calm
 • Ability to work autonomously, with limited supervision 

Desirable Skills and Knowledge 

 • Verbal and written Welsh language skills 
 • Familiar with the national artistic/creative community in Wales 

Fee

An inclusive fee of £8800 is available for an anticipated 2 days per week between late April 2023 – March 2024,  based on an average of £200 per day. 

Up to £1000 is available for expenses against receipts (travel, accommodation and subsistence, including costs of attending meetings and events and visiting partner organisations, as appropriate). 

Full Brief: Freelance Programme Support Coordinator Brief

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae WAHWN yn awyddus i benodi Cydgysylltydd Cymorth i Brosiectau profiadol a brwdfrydig yng Nghymru; bydd yn gweithio’n llawrydd am ddau ddiwrnod yr wythnos i hyrwyddo’r gwaith o gydgysylltu a hwyluso nifer o raglenni a digwyddiadau cenedlaethol.    

Gan gyfrannu galluedd ac arbenigedd ychwanegol i WAHWN rhwng diwedd mis Ebrill 2023 a mis Mawrth 2024,  byddwch yn cynorthwyo’r Cyfarwyddydd a’r Rheolwr Rhaglenni ar sawl rhaglen, gan gynnwys:-

 • Hyrwyddo tasgau cydgysylltu a hwyluso sesiynau dysgu grwpiau o gymheiriaid 
 • Cefnogi cyfarfodydd rhwydweithio misol a digwyddiadau hyfforddi
 • Marchnadfeydd/Market Places
 • Cymorth cydgysylltu cynadleddau 

Sgiliau, Gwybodaeth a Rhinweddau Hanfodol

 • Gwybodaeth am y celfyddydau a’r sector iechyd yng Nghymru, a rôl fuddiol y celfyddydau yng nghyd-destun iechyd a llesiant
 • Hanes profedig o hyrwyddo digwyddiadau ar-lein 
 • Profiad o hyrwyddo digwyddiadau ar raddfa fawr
 • Hyder a phrofiad blaenorol o baratoi a hyrwyddo agweddau technegol mewn cyfarfodydd a digwyddiadau ar-lein (Teams a Zoom) -  gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i Jam Board, Miro, a sefydlu a rheoli sesiynau grŵp
 • Sgiliau cyd-drefnu a gweinyddu rhagorol
 • Gwybodaeth drylwyr am Microsoft Outlook – Word, Excel, PowerPoint ac Outlook 
 • Cyfathrebydd Hyderus 
 • Hyblyg, yn gallu cadw’ch pen a chanolbwyntio ar atebion 
 • Yn gallu gweithio’n ymreolus, dan oruchwyliaeth ysgafn 


Sgiliau a Gwybodaeth sy’n Ddymunol

 • Sgiliau llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg
 • Bod yn gyfarwydd â’r gymuned artistig/greadigol genedlaethol yng Nghymru

Ffi

Cynigir ffi gynhwysol o £8800 am 2 ddiwrnod disgwyliedig yr wythnos, o ddiwedd mis Ebrill 2023 tan fis Mawrth 2024,  seiliedig ar gyfartaledd o £200 y dydd. 

Mae hyd at £1000 o dreuliau ar gael yn erbyn derbynebau (teithio, llety ac ymgynnal, gan gynnwys cost mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau ac ymweld â sefydliadau partnerol, fel y bo’n briodol). 

 

Brîff swydd y Cydgysylltydd Cymorth i Brosiectau llawrydd

Search