Opportunities & Events

Artist Call Out - Making Sense, Conwy

Location: Conwy | Start Date: 08/02/2024

Summary:

Expressions of interest from freelance creative practitioners to work across the county of Conwy from February to October 2024.

Rydym yn awyddus i dderbyn Datganiad o Ddiddordeb gan ymarferwyr creadigol llawrydd i weithio ar draws sir Conwy o fis Chwefror tan fis Hydref 2024.

Content:

Expressions of interest from freelance creative practitioners to work  across the county of Conwy.

From February to October 2024 .

 

Making Sense CIO is a small artist led charity with multi sensory  communication, community cohesion and co-production as its values  and work.

 

Our vision is to create accessible sensory resources that help diverse  and vulnerable people connect with the world in a creative way.  To establish a sustainable model of delivery aiming to provide a  continuous service to care staff and service users in North Wales  To connect communities with arts and culture to benefit their wellbeing.

 

We want to hear from experienced freelance creative practitioners  who will work with communities and in care homes across the  County of Conwy. To work alongside volunteers, carers and activity coordinators supporting them to embed creativity into their activities and everyday  interactions with people living with dementia.  

 

The ability to speak welsh is desirable. 

 

‘This project is funded by the UK government through the UK Shared  Prosperity Fund.’  

 

Please send your Expression of Interest (no more than 400 words)  plus a copy of your CV to tickylowe@makingsensecio.co.uk

Find out more about Making Sense CIO and our recent projects https://makingsensecio.co.uk/projects/ 

 

Making Sense CIO is an Equal Opportunities employer, we welcome  everyone and are creating an inclusive team. We celebrate difference and encourage everyone to join us, and be themselves at work.

 

-

 

Rydym yn awyddus i dderbyn Datganiad o Ddiddordeb gan   ymarferwyr creadigol llawrydd i weithio ar draws sir Conwy.  

O fis Chwefror tan fis Hydref 2024.

 

Elusen dan arweiniad artist yw Making Sense CIO ac mae ei waith a’i  werthoedd wedi’i seilio ar gyfathrebu mewn modd sy’n defnyddio’r  holl synhwyrau, cydlynu cymunedol a chyd-gynhyrchu.  Ein gweledigaeth yw creu adnoddau synhwyraidd hygyrch sy’n helpu  pobl amrywiol a bregus i gysylltu â’r byd mewn ffordd greadigol. Sefydlu dull darparu’r gwasanaeth mewn modd cynaliadwy er mwyn  rhoi gwasanaeth parhaus i staff gofal a defnyddwyr gwasanaethau  yng Ngogledd Cymru. Cysylltu cymunedau â’r celfyddydau a diwylliant er budd eu lles. 

 

Rydym yn dymuno clywed gan ymarferwyr creadigol llawrydd  profiadol a fydd yn gweithio gyda chymunedau ac mewn cartrefi  gofal ar draws sir Conwy. Bydd yn gweithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr, gofalwyr a chydlynwyr gweithgareddau i’w cefnogi i wreiddio creadigrwydd yn  eu gweithgareddau a’u rhyngweithio o ddydd i ddydd gyda phobl  sy’n byw gyda dementia.  

 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.  

 

‘Mae’r prosiect hwn wedi ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy  Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.’  

 

Os ydych chi’n dymuno gwneud cais am y swydd anfonwch eich  Mynegiad o Ddiddordeb (dim mwy na 400 gair) a chopi o’ch CV at  tickylowe@makingsensecio.co.uk os gwelwch yn dda.  

 

Cewch ganfod rhagor am Making Sense CIO a’n prosiectau diweddar  yn:  

https://makingsensecio.co.uk/projects/ 

 

Mae Making Sense CIO yn gyflogwr Cyfle Cyfartal, rydym ni’n croesawu pawb ac wrthi’n creu tîm cynhwysol. Rydym ni'n dathlu  gwahaniaethau ac yn annog pawb i ymuno gyda ni, a bod yn nhw  eu hunain yn eu gwaith.

Search