WAHWN News

Mental Health Awareness Week 2024: Artist wellbeing

At WAHWN, we are passionate about supporting the mental and emotional wellbeing of our sector. This is especially important for our freelance practitioners who may not receive regular wellbeing support from anywhere else. Our two-year How Ya Doing? programme funded by the Baring Foundation aims to achieve this.

This year, we have supported the wellbeing of 27 artists in Wales since September through Creative Reflective Practice workshops. We have also trained 8 facilitators to run their own Reflective Practice workshops, with follow-up support. And we have trained 26 people to develop Strategies for Wellbeing within their organisations.

We have more planned for Year 2 of the project. You can read more here.

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2024: Llesiant Artistiaid

Yn WAHWN, rydyn ni’n credu’n gryf y dylem gefnogi llesiant meddyliol ac amgylcheddol ein sector. Mae hyn yn arbennig o bwysig i ymarferwyr llawrydd nad ydyn nhw o bosibl yn derbyn cymorth llesiant rheolaidd o unlle arall. Nod ein rhaglen ddwy flynedd Sut Mae’n Mynd? a gyllidir gan Sefydliad Baring yw cyflawni hyn.

Eleni rydyn ni wedi cefnogi llesiant 27 artist yng Nghymru ers mis Medi drwy weithdai Ymarfer Myfyriol Creadigol. Rydyn ni hefyd wedi hyfforddi 8 o hwyluswyr i redeg eu gweithdai Ymarfer Myfyriol eu hunain, gyda chefnogaeth ddilynol. Ac rydyn  ni wedi hyfforddi 26 o bobl i ddatblygu Strategaethau Llesiant yn eu sefydliadau.

Mae mwy ar y gweill ar gyfer Blwyddyn 2 y prosiect. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Search