WAHWN News

BCUHB launch of 3 year arts strategy

Please join us for the launch of the Betsi Cadwaladr University Health Board Arts in Health & Wellbeing – three-year strategic approach for North Wales

Date: Thursday 14th December

Time: 11.30—13:00

Via Microsoft Teams

 

Ymunwch â ni ar gyfer lansio Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – cynllun gweithredu strategol tair blynedd ar gyfer Gogledd Cymru

 

Dyddiad: Dydd Iau 14 Rhagfyr

Amser: 11:30-13.00

Dros Microsoft Teams

 

Arts and creativity are increasingly recognised as an effective approach to tackling the wider determinants impacting health and wellbeing. Health organisations are recognising the potential of the arts to help transform the health and wellbeing of individuals and communities through creative interventions and outreach.  Betsi Cadwaladr University Health Board’s Creative Well Programme welcomes you to celebrate the launch of our three-year strategic approach for Arts, Health and Wellbeing in North Wales.  The approach has been developed through partnership and engagement to support the next phase of the Health Board’s long-standing involvement with the Arts within Healthcare, across acute and community settings. Together, we can utilise arts and creativity to make a difference to the health and wellbeing of the North Wales population.   Please join us as we celebrate its launch and share the plan and direction for our Arts, Health, and Wellbeing activity for the coming 2024-2026 period.

Please click on the link to register your attendance    https://forms.office.com/e/ud9qX128qr 

*You will receive a link to join after registering*

 

Caiff y celfyddydau a chreadigrwydd eu cydnabod yn fwy ac yn fwy fel dull effeithiol o fynd i'r afael â'r penderfynyddion ehangach sy'n effeithio ar iechyd a lles. Mae sefydliadau iechyd yn cydnabod potensial y celfyddydau i helpu i drawsnewid iechyd a lles unigolion a chymunedau drwy ymyriadau ac allgymorth creadigol. Mae Rhaglen Ffynnon Greadigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn eich croesawu chi i ddathlu lansio ein cynllun gweithredu strategol tair blynedd ar gyfer y Celfyddydau mewn Iechyd a Lles yng Ngogledd Cymru.  Mae’r cynllun gweithredu wedi’i ddatblygu drwy bartneriaeth ac ymgysylltu er mwyn cefnogi cam nesaf yng nghyfranogiad hirsefydlog y Bwrdd Iechyd â'r Celfyddydau mewn Gofal Iechyd, ar draws lleoliadau acíwt a chymunedol. Gyda'n gilydd, gallwn ddefnyddio'r celfyddydau a chreadigrwydd i wneud gwahaniaeth i iechyd a lles poblogaeth Gogledd Cymru.

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu ei lansio a rhannu’r cynllun a’r cyfeiriad ar gyfer ein gweithgaredd Celfyddydau, Iechyd a Lles ar gyfer y cyfnod rhwng 2024-2-26. Cliciwch ar y ddolen i gofrestru

https://forms.office.com/e/ud9qX128qr

*Byddwch yn derbyn dolen i ymuno

ar ôl cofrestru*

 

Mae’r digwyddiad lansio yn rhad ac am ddim i’w fynychu ond gyda nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, rydym yn argymell eich bod yn cofrestru’n fuan er mwyn osgoi cael eich siomi.

Search