Grŵp Llywio WAHWN

Justine Wheatley

Justine Wheatley

Justine Wheatley yw Prif Weithredwr Peak, sy’n sefydliad celfyddydol yn y Mynyddoedd Du sy’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau, gan ymateb i’r amgylchedd gwledig. Mae ei brosiectau celfyddydol yn cynnig cyfranogiad ystyrlon mewn gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol o safon uchel, sy’n hygyrch i bawb ond yn arbennig felly i rai sydd ddim fel arfer â’r modd i wneud hynny. Mae lleoliad Peak yn nhirwedd warchodedig Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ysbrydoli ei raglen artistig, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar gelfyddydau gweledol a chelfyddyd gymhwysol, cyfryngau digidol, llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol.

Mae Justine yn hanesydd diwylliannol ac yn Gyfrifydd Siartredig ac mae wedi gweithio ym maes rheoli’r celfyddydau ers yn agos i ugain mlynedd. Arweiniodd ar ddatblygu rhaglen Peak o brosiectau celfyddydau ac iechyd dan arweiniad artistiaid yn ne ddwyrain a chanolbarth Cymru. Ers 2018, mae Peak wedi canolbwyntio ar brosiectau i blant a phobl ifanc difreintiedig, yn enwedig rhai sydd ag anawsterau seicolegol ac ymddygiadol, gyda chefnogaeth cyllidwyr lleol a chenedlaethol fel Plant Mewn Angen y BBC, Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl ac Elusen Henry Smith

Sefydlwyd Peak fel elusen yn 1992 dan ei enw gwreidiol, Arts Alive.

Claire Cressey

Claire Cressey

Mae Claire wedi gweithio yn sectorau’r celfyddydau ac elusen ers dros ugain mlynedd gan arbenigo mewn dod â chyfleoedd cerddoriaeth fyw rhagorol i gynulleidfaoedd cymunedol a grwpiau o bob oed sydd wedi’u heithrio’n gymdeithasol.

Justine Wheatley

Justine Wheatley

Justine Wheatley yw Prif Weithredwr Peak, sy’n sefydliad celfyddydol yn y Mynyddoedd Du sy’n gweithio’n greadigol gydag artistiaid proffesiynol a chymunedau, gan ymateb i’r amgylchedd gwledig.

Prue Thimbleby

Prue Thimbleby

Artist helyg a hwylusydd straeon digidol yw Prue Thimbleby. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad cyflwyno a rheoli prosiectau Celfyddydol cyfranogol.

Siân Fitzgerald

Siân Fitzgerald

Siân Fitzgerald yw Swyddog Datblygu Celf Gymunedol Cyngor Sir Ddinbych ac mae’n aelod o Bwyllgor Llywio’r Celfyddydau, Iechyd a Llesiant Gogledd Cymru.

Wendy Keay-Bright

Wendy Keay-Bright

Athro Technoleg a Chynhwysiad a Chyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Gymhwysol mewn Celf a Dylunio Cynhwysol (CARIAD) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yw Wendy Keay-Bright.

Susan Liggett

Susan Liggett

Susan Liggett yw Deon Cyswllt Ymchwil y Gyfadran Celfyddydau Gwyddoniaeth a Thechnoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Dr Gill Windle

Dr Gill Windle

Gwyddonydd cymdeithasol yw Gill gyda chefndir mewn seicoleg gan weithio ar draws ffiniau disgyblaethol. Mae ei hymchwil yn cyfuno’r celfyddydau, gwyddoniaeth ac ymgysylltu cyhoeddus i ymchwilio i iechyd, llesiant, creadigrwydd a gwytnwch mewn bywyd hwyrach.

Liam Evans-Ford

Liam Evans-Ford

Ar hyn o bryd mae Liam yn aelod o Bwyllgor Llywio’r Celfyddydau, Iechyd a Llesiant Gogledd Cymru ac mae’n ymddiriedolwr Cwmni Theatr Tutti Frutti a Creu Cymru.

Carol Hiles

Carol Hiles

Mae gan Carol Hiles BA ac MA mewn Celfyddyd Gain a phrofiad sylweddol o weithio fel artist ym maes y celfyddydau ac iechyd. Bu’n Artist Preswyl i Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd GIG Gwent am un ar ddeg o flynyddoedd, ac yn dilyn hynny cafodd gyfnod preswyl yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.

Sarah Goodey

Sarah Goodey

Rheolwr Datblygu’r Celfyddydau, GARTH (Gwent Arts in Health)

Alex Bowen

Alex Bowen

Rwyf i wedi ymwneud â’r Celfyddydau Cymunedol a’r Celfyddydau ar gyfer Iechyd/Llesiant ers dros 25 mlynedd, gan weithio yn Swydd Efrog ac yna symud i Gymru ar ôl streic y glowyr i helpu cymunedau lleol i roi ystyr newydd i’w bywydau gan ddefnyddio ffilm a’r celfyddydau i fynegi sut roedden nhw’n teimlo a chofnodi’r newidiadau yn eu cymunedau a’u bywydau.

Heather Parnell

Heather Parnell

Artist gweledol a chyhoeddus sydd wedi gweithio ym maes y Celfyddydau ac Iechyd ers 1990. Artist Preswyl Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Chris Ryan

Chris Ryan

CHRIS RYAN yw Cyfarwyddwr Arts Care Gofal Celf (ACGC) ers deunaw mlynedd. Sefydlwyd ACGC yn 1987 ac mae’n cyflenwi amrywiaeth o raglenni celfyddydol, iechyd a llesiant ar draws gorllewin Cymru’n bennaf.

Dr Frances Williams

Dr Frances Williams

Ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion (yn astudio’r Celfyddydau mewn Iechyd fel mudiad cymdeithasol yng nghyd-destun datganoli).

Andrea Davies

Andrea Davies

Cydlynydd y Celfyddydau mewn Iechyd a Llesiant, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Catrin Hedd Jones

Dr Catrin Hedd Jones

Seicolegydd Siartredig sydd wedi gweithio yn y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia ers 2012. Mae Catrin yn ddarlithydd dwyieithog yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Bangor ac yn angerddol dros ymchwilio a gwrando ar brofiad bywyd pobl sy’n byw gyda dementia.

Emily Underwood-Lee

Emily Underwood-Lee

Esyllt George

Esyllt George

Dewislen
Chwilio